WordPress lượm lặt

Một vài tip cơ bản về wordpress

  1. Thay đổi ngôn ngữ mặc định
  2. Thay đổi avatar, icon hiển thị trên tab trình duyệt của wordpress
  3. Thêm người dùng, phân quyền người dùng trong wordpress
  4. Tạo mục lục trên wordpress
  5. Tạo thanh menu trên wordpress
  6. Đổi avatar của user (avatar hiển thị khi like hoặc comment dưới các bài viết)