Truyện ngắn

Truyện ngắn 

Thằng cầu vồng

Nhân vật trữ tình

Sợ ánh sáng