Truyện dài

Là một câu chuyện dài mình tự viết ra thôi, nhân vật không có thật.