[VVTV] Chương 18

[Vưu vân thế vũ] Chương 18

Doãn Thu Diệu cười to, “Ngươi muốn ta cấp công đạo thế nào? Tại sao ta phải cấp cho các ngươi công đạo? Các ngươi tự xưng là võ lâm chính đạo, còn không phải giống như phường trộm cướp, thấy tiền liền sáng mắt lên. Giết người của bổn giáo thì gọi là thay trời hành đạo, bị người ta giết thì liền bắt người ta phải cho các ngươi công đạo, thật là đáng cười!”

Read More »