[VVTV] Chương 3

[VVTV] Chương 3

Tối hôm qua chỉ là thị tẩm mà thôi, bất luận là ở trên hay ở dưới, đối với giáo chủ cũng chỉ là một hồi giao hoan.

Hết thảy cũng chỉ là vọng tưởng cùng ảo giác của chính mình. Người để cho giáo chủ thị tẩm vẫn còn rất nhiều, việc này không hề đại biểu cho điều gì.

Read More »